neurologické ochorenie
svalová dystrofia
skleróza multiplex

Neurogym je prvý a jediný špecializovaný „gym“ na Slovensku pre dospelých
a deti s poranením miechy a neurologickým ochorením.

NeuroGym team

Svalová dystrofia

Svalové dystrofie sú geneticky podmienené svalovým ochorením s primárnym postihnutím tkaniva kostrového svalstva na podklade vrodenej poruchy svalového metabolizmu. Jednotlivé formy dystrofií majú do istej miery rozličné klinické príznaky podľa toho, ktoré svalové skupiny sú primárne oslabené. Sústavná rehabilitačná liečba zohráva veľmi dôležitú rolu. Cieľom rehabilitačnej liečby je prevencia rozvoja sekundárnych zmien (deformit a kontraktúr), spomalenie (či úplné zastavenie) progresii funkčného deficitu a zlepšenia zdravotného stavu.

Využívame

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

fyzioterapeutické metódy

CVIČENIE V UGUL KLIETKE

ELEKTROSTIMULÁCIA

V našom centre sa zameriavame na posilňovanie aktívnych svalových skupín, aktivitu neaktívnych svalových skupín, neurorehabilitáciu, neurostimuláciu, proprioceptívnu stimuláciu,  vertikalizáciu, zmierňovanie spazmov, strečing, zlepšovanie ADL činností, nácvik vstávania, stoja a chôdze. Využívame na to aktívny a individuálne vytvorený špecializovaný GYM CONCEPT.

Cenník

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

CVIČENIE V UGUL KLIETKE

FYZIO TRÉNING

ELEKTROSTIMULÁCIA

Skleróza multiplex

Skléroza patrí do skupiny demyelizačných ochorení. Je to autoimunitné ochorenie CNS, vedúce k strate myelínu v zápalových ložiskách a postupne k difúznej strate axónu. Postupom času dochádza stratou myelínu a axónu k atrofii CNS. Ochorenie je typické striedaním relapsu a remisií. Klinický obraz závisí na lokalizácií zápalových ložísk v CNS.

Využívame

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

fyzioterapeutické metódy

CVIČENIE V UGUL KLIETKE

ELEKTROSTIMULÁCIA

V našom centre sa zameriavame na ovplyvnenie spasticity, obnovenie svalovej sily, zlepšenie koordinácie, ovlyvnenie ataxie, prevenciu možných následkov ochorenia, analyitické postupy, ovplyvnenie neurofyziologického podkladu, neurorehabilitáciu, stimulačné techniky, vertikalizáciu, reedukáciu vstávania, stoja, chôdze a aeróbny tréning.

Cenník

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

CVIČENIE V UGUL KLIETKE

FYZIO TRÉNING

ELEKTROSTIMULÁCIA

Neurologické ochorenia

Medzi neurologické ochorenia spadá veľmi veľa diagnóz. Najčastejšie sa venujeme periférnym parézam. Periférne parézy vznikajú pri postihnutí periférnych nervov, nervových vlákien, koreňov a predných rohov miechy. Najčastejšou príčinou periférnych paréz je ischemicko-kompresívny syndróm, alebo úrazové poranenie periférnych nervov, nervových vlákien či koreňov. Taktiež môžu vznikať z metabolických, zápalových alebo hereditárnych príčin, čím dochádza ku polyneuropatiam. Periférne nervy sú tvorené motorickými, senzitívnymi a vegetatívnymi vláknami. Poškodenie zmiešaného periférneho nervu spôsobuje motorický deficit, senzitívne poruchy a vegetatívne príznaky, čo spôsobuje sníženie svalovej sily v príslušnej oblasti, svalovú hypotóniu a hypotrofiu, znížené až vyhasnuté proprioceptívne reflexy, poruchy citlivosti a vegetatívne poruchy.

Využívame

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

fyzioterapeutické metódy

CVIČENIE V UGUL KLIETKE

ELEKTROSTIMULÁCIA

V našom centre sa zameriavame na elektrostimuláciu, analytické cvičenia, proprioceptívnu neuromuskulárnu facilitáciu, senzomotorickú stimuláciu, reedukáciu pohybov a prinavrátenie fyziologických funkcií.

Cenník

ŠPECIALIZOVANÝ GYM KONCEPT

CVIČENIE V UGUL KLIETKE

FYZIO TRÉNING

ELEKTROSTIMULÁCIA

Referencie

Scroll to Top